ระบบการศึกษาออสเตรเลีย

ระบบการศึกษาในออสเตรเลียสำหรับเด็กไทย

ระบบการศึกษาในออสเตรเลียสำหรับเด็กไทย

แชร์:

หากใครที่กำลังมองอยู่ว่าจะต้องเตรียมตัวสำหรับการไปเรียนต่อที่ออสเตรเลีย ต้องเตรียมพร้อมตั้งแต่เมื่อไหร่ ตอนไหนเป็นจังหวะที่ดีเตรียมเรียนในระดับสูงขึ้นไปในออสเตรเลีย วันนี้พี่มีแนวทางเกี่ยวกับระบบการศึกษาในออสเตรเลีย สำหรับเด็กต่างชาติมาเล่าให้ฟังว่าเค้าแบ่งออกเป็นอย่างไร เรียนอะไร เพื่ออะไร 

หากใครที่กำลังมองอยู่ว่าจะต้องเตรียมตัวสำหรับการไปเรียนต่อที่ออสเตรเลีย ต้องเตรียมพร้อมตั้งแต่เมื่อไหร่ ตอนไหนเป็นจังหวะที่ดีเตรียมเรียนในระดับสูงขึ้นไปในออสเตรเลีย 

วันนี้พี่มีแนวทางเกี่ยวกับระบบการศึกษาในออสเตรเลีย สำหรับเด็กต่างชาติมาเล่าให้ฟังว่าเค้าแบ่งออกเป็นอย่างไร เรียนอะไร เพื่ออะไร 

 • โรงเรียนภาษา
 • Education Pathway
 • Vocational Education
 • School
 • University

 #โรงเรียนสอนภาษา

เป็นที่นิยมสำหรับนักเรียนต่างชาติเข้ามาเพื่อเรียนปรับทักษะด้านภาษาอังกฤษกับประเทศที่เป็นเจ้าของภาษา เพื่อให้มีการพัฒนา และมึความคล่องแคล่วไปได้อย่างรวดเร็วเหมือนกับนักเรียนเป็นเจ้าของภาษา เองเลยค่ะ  โปรแกรมภาษาอังกฤษมีหลากหลายรูปแบบให้นักเรียนเลือกเรียนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ที่จะใช้ 

คอร์สภาษาอังกฤษในออสเตรเลีย สำหรับนักเรียนต่างชาติเรียนกว่า ELICOS ย่อมาจาก English Language Intensive Course for Overseas Students เปิดสอนหลายหลักสูตร เช่น

 • General English พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ พูด ฟัง อ่าน เขียน
 • English for Academic Purpose ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนต่อ
 • English for Vocational Purpose เน้นการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเรียนในสายอาชีพ เช่น อังกฤษเพื่อธุรกิจ การบิน การท่องเที่ยวและการโรงแรม
 • Secondary School Preparation เพื่อเตรียมตัวเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยม
 • Examination Preparation เพื่อการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ เช่น IELTS, TOEFL และ Cambridge First Certificate
 • Study Tours นักเรียนที่มีเวลาวันหยุดระยะสั้น ต้องการเรียน, เรียนรู้วัฒนธรรมและท่องเที่ยว
 • English for Teaching นักเรียนต้องการเรียนเพื่อไปสอนภาษาอังกฤษในประเทศของตนเอง เรียน TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages, EfTC(English for Teaching Children.)

 ปรึกษาวางแผนการเรียน


Related Link : ข้อมูลเพิ่มเติม English Courses ในออสเตรเลีย

                     : กฎหมายคุ้มครองนักเรียนต่างชาติ  ESOS – Education Services for Overseas Students.


 #Education Pathwayถ้านักเรียนคุณสมบัติไม่เพียงพอหรือขาดข้อใดข้อหนึ่งที่ทางมหาวิทยาลัยได้ตั้งเกณฑ์ไว้ โปรแกรม Pathway หรือ โปรแกรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนต่อปริญญาเตรี ที่ช่วยให้นักเรียน บรรลุเป้าหมายได้ 

ช่วยให้นักเรียนมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยที่ต้องการจะเข้าศึกษาต่อ ได้พัฒนาทักษะด้านภาษา ตอลดจนช่วยให้คุ้นเคยกับวัฒนธรรมและการใช้ชีวิตในออสเตรเลียอีกด้วย 

โปรแกรมการเรียนปรับพื้นฐาน (Foundation) เป็นโปรแกรมที่รวมถึง คอร์สเรียนเร่งรัด (Intensive) ที่สอนทักษะที่จำเป็นให้น้องเข้าเรียนปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย หรือ ในสถาบันระดับอุดมศึกษา (Higher Education) โดยปกติการเรียน Foundation 

จะแยกออกเป็น เช่น เรียนเกี่ยวกับ Business และ เรียนเกี่ยว Science และเสนอให้ทั้งสองเป็นภาคบังคับและวิชาเลือก และเรียนภาษาอังกฤษปกติมีการเปิดสอนตลอด ปรึกษาวางแผนการเรียน

Related Link : ข้อมูลเพิ่มเติม Education Pathway 

 #Vocational Education 

สถาบันอาชีวศึกษาเน้นการฝึกอบรมเพื่อประกอบอาชีพ หรือ Vocational Education and Training (VET) เป็นหลักสูตรสายอาชีพเปิดสอนทั่วประเทศ ทั้งมหาวิทยาลัยเอกชน และสถาบันเทคนิคและการศึกษา ต่อเนื่อง หรือ Technical and Further Education (TAFE) เป็นของรัฐบาลคุณวุฒิอาชีวศึกษา และฝึกอบรมเป็นที่นิยมกันมากในออสเตรเลีย เพราะมีมาตรฐานสูง เป็นการเรียนเชิงปฏิบัติและนำไปใช้ ได้จริงและได้ประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรม ผู้ที่สามารถเรียนได้ต้องจบชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้นชั้นปีที่ 10 หรือมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 12 วุฒิที่ได้เมื่อเรียนจบจะเป็น :

 • Certificate I – IV อบรมทักษะเบื้องต้น เรียนรู้เฉพาะทางเพื่อการทำงาน ทักษะการสื่อสาร, อ่าน, เขียน, คำนวณและการทำงานร่วมกับผู้อื่น ระยะเวลาเรียน 6 เดือน – 2 ปี
 • Diploma เรียนเต็มเวลา Full-time เตรียมความพร้อมทำงานกับองค์กรและสายงานวิชาชีพ เรียน 1-2  ปี
 • Advanced diploma เรียนด้านที่ต้องการทักษะที่สูงขึ้นไป ปฏิบัติในสายงานเฉพาะทาง เช่น บัญชี วิศวกรรม ออกแบบ เรียนแบบเต็มเวลา ระยะเวลาเรียนปีครึ่ง ถึง 2 ปี
 • Vocational graduate certificate/diploma เทียบเท่า Higher Education graduate certificate/diploma ทักษะที่ได้ทำให้เกิดอัตราการจ้างงานสูง Certificate เรียน 6 เดือนถึง 1 ปีและ Diploma เรียน 1-2 ปี 
 • นักเรียนที่เรียน TAFE จะต่างกับมหาวิทยาลัยคือ ไม่สามารถขอ Post Study work visa ได้ และระหว่างปิดเทอมไม่สามารถทำงานแบบไม่จำกัดชั่วโมงได้เหมือนนักเรียนที่เรียนในมหาวิทยาลัย ระยะเวลาเรียนสั้นกว่าเรียนในมหาวิทยาลัย ปรึกษาวางแผนการเรียนRelated Link : ข้อมูลเพิ่มเติม VET  #Schoolการศึกษาโรงเรียนในออสเตรเลีย ประกอบไปด้วย Preschool, Preparatory (หรือ kindergarten), primary school, secondary shcool(หรือ High school) และ senior secondary school (หรือ College) ประเภทของโรงเรียนมีทั้งโรงเรียนของรัฐบาล, เอกชน 

ระดับประถมศึกษา (Primary School) เรียนเหมือนกันทั่วประเทศ อายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป เริ่ม Year 1 – 6

ระดับมัธยมศึกษา (Secondary Education)ม.ต้น Year 7-10 = ม.1- ม. 4 ของไทยม.ปลาย Year 11-12 = ม.5 – ม. 6 ของไทย


การเรียนโรงเรียนในออสเตรเลียไม่ใช่เพียงแค่ให้การศึกษาเท่านั้น ยังมีการแนะนำความพร้อมในการ ใชัชีวิต พัฒนาทักษะการสื่อสาร ความมีวินัยในตนเองและเคารพนับถือตนเอง เนื้อหาการเรียน ประกอบไปด้วย ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, เรียนสังคมและการใช้ชีวิต, วิทยาศาสตร์, ศิลปะ, ภาษาอื่นๆ 

นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ (Languages Other Than English – LOTE) ,เทคโนโลยี, ศึกษาสุขภาพและกายภาพ จำนวนนักเรียนไม่เกิน 30 คนต่อห้อง อาจารย์ผู้สอนเข้าถึงและเอาใจใส่นักเรียนได้ทั่วถึง มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย 

สำหรับนักเรียนต่างชาติมีผู้ประสานงานให้ทุก ๆ โรงเรียน , ทีมสวัสดิการนักเรียน, ผู้ให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำ, ผู้ช่วยจัดหาและวางแผนสำหรับการทำงานในออสเตรเลีย, มีเจ้าหน้าที่ suppoort โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษ, นักเรียนต่างชาติได้เรียนกับนักเรียนชาวออสเตรเลียน และสำหรับที่พัก Host families ต้องได้รับการเช็คข้อมูลจากตำรวจเพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียนต่างชาติ และมีเบอร์โทรฉุกเฉินให้บริการ 24 ชั่วโมง  ปรึกษาวางแผนการเรียนต่อในออสเตรเลีย

Related Link : ข้อมูลเพิ่มเติม School ในออสเตรเลีย 

 #University

การเรียนในมหาวิทยาลัยเรียนเน้นหนักทางวิชาการและทฤษฎีต่าง ๆ เป็นการนำไปประยุกต์ใช้มากกว่า เน้นทักษะเพื่อประกอบอาชีพ หากนักเรียนได้ลงเรียนหลักสูตรมากกว่า 2 ปี หลังเรียนจบสามารถขอ Post Study work visa ทำงานต่อที่ออสเตรเลียได้ถึง 2 ปี

สำหรับนักเรียนต่างชาติหากต้องการเข้าเรียนต่อปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอาจมีการ กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครที่แตกต่างกันไป หลายสถาบันการศึกษาได้เปิดหลักสูตรการเตรียม เข้ามหาวิทยาลัยสำหรับนักเรียนต่างชาติที่มีคุณสมบัติไม่เพียงพอ 

มีระยะเวลาเรียน 1 ปี เมื่อสอบผ่านมหาวิทยาลัยก็จะตอบรับเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่นักเรียนได้เลือกไว้ (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละมหาวิทยาลัย) ปรึกษาวางแผนการเรียน 


Related Link : ระบบการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย 
                    : ข้อมูลเพิ่มเติม University และ Higher Education 
                    : กฎหมายคุ้มครองนักเรียนต่างชาติ  ESOS – Education Services for Overseas Students.
                   : All Universities in Australia
                   : Australia University Ranking


 Click อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง : เรียนต่อเมืองนอกใช้เอเจนท์ดีหรือไม่ 

“เรียนต่อต่างประเทศได้อะไรมากว่าที่คุณคิด รู้แบบนี้แล้ว ไปหาโปรแกรมเรียนกันเลยคะ “


ถ้าพร้อมแล้ว Let’s Go 

รู้แบบนี้แล้วรอช้าอยู่ใย รีบตามหาโปรแกรมที่ใช่ ประเทศที่โดน แล้วไปพัฒนาศักยภาพในตัวกันเลยค่ะ พี่ๆ ABROADY ได้แนบลิ้งค์เพื่อให้น้อง ๆ พี่ ๆ ได้เข้าไปเพื่อสามารถเช็ค

โปรแกรม ประเทศ และราคาได้ด้วยตัวเองด้านล่างนี้ พร้อมสามารถกดจองโปรแกรมที่สนใจไว้ได้เลย หากมีข้อสงสัยด้านการไปเรียนต่อต่างประเทศสอบถามทีมงาน ABROADY ได้ตลอดเวลาคะ

คุณชอบบทความนี้

หากอยากรู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มเติม คลิก

บทความ เรียนต่อต่างประเทศ

แชร์ :

การสอบเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาได้ชื่อว่าเป็นสนามสอบที่หินมากสนา...

แชร์ :

การสอบเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาได้ชื่อว่าเป็นสนามสอบที่หินมากสนา...

Re view

S__12107787

"

ตอง เรียน MBA ที่ California State University, Los Angeles

เอเจนซี่ที่ใช้คือ abroady ชื่อพี่แนน อันนี้แฟนแนะนำมา สัมรอบ2ผ่านใช้เอเจนฯเดิม แนะนำช่วยเหลือตลอดจนรอรับที่สนามบินที่LA
5/5
Mark

"

มาร์ค เรียน Associate Arts, Music ที่ Santa Monica College

แนะนำโปรแกรมได้ถูกใจและตรงตามงบประมาณที่request รอต้อนรับที่สนามบินLAX ขอบคุณพี่แนนมากๆครับ
5/5
241510055_1478099405900497_3297524323225813503_n

"

ป่าน เรียน ESL ที่ Melbourne Australia

ตอนแรกจะเรียนภาษาแค่6เดือน เรียนสนุกขอเรียนต่ออีก6เดือนโดยไว้ใจให้ ABROADY ดูแลต่อ แนะนำABROADYครับ
5/5
IMG_7300

"

โหน่งเรียน Master of Speech Pathology ที่ University of Canberra

ให้บริการดีมาก เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและช่วยจัดเตรียมเอกสารครบถ้วน ไม่ติดขัดหรือตกหล่น ควรเพิ่มช่องทางในการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่มากขึ้น Line แล้วมีการตอบรับล่าช้าบ้าง
5/5
A4CA12AB-6206-4994-90FA-8BE3F037D872

"

ไอซ์ เรียน ​MBA ที่ California State University, Los Angeles

ดูแลทุกขั้นตอน มารับถึงสนามบิน ให้คำปรึกษาตรงจุดค่ะ
5/5
เรียนอะไรดี
เรียนอะไรดี
เรียนคณะอะไรดี?
เรียนคณะอะไรดี?